Posiłki profilaktyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu pracownikowi, który w okresie od 1 listopada do 31 marca wykonuje przez czas co najmniej 4 godzin prace na wolnym powietrzu przysługuje posiłek profilaktyczny.

Przepisy regulujące:

  • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGL LP (§ 13 ust 1):

§13, ust 1. W okresie od 1 listopada do 31 marca – posiłki profilaktyczne przysługują wszystkim pracownikom wykonującym pracę na wolnym powietrzu przez okres minimum 4 godzin dziennie.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów:

§1. Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:

1)  posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej „posiłkami”, w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2,

2)  napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

§2.

  1. Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.
  2. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

1)  korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

W przepisie § 1 pkt 1 jednoznacznie została zaakcentowana postać takiego posiłku: „w formie jednego dania gorącego”. Zastrzeżenie  zawarte  w  zakończeniu  tego  przepisu  odsyła  do  przepisów § 2 ust. 2, z których wynika, że jeżeli ze względu na rodzaj pracy lub ze względów organizacyjnych   pracodawca   nie   ma   możliwości   wydawania   posiłków (czyli sporządzenia ich i przekazania pracownikom), to formą zastępczą jest zapewnianie w czasie pracy korzystania z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub przyrządzania posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Wskazane alternatywne metody zapewnienia posiłku profilaktycznego oznaczają zwolnienie   pracodawcy z obowiązku bezpośredniego wydania przez niego gorącego dania, jednak polegają one na tym, że bądź pracodawca w ramach swoich kosztów zapewnia pracownikowi w czasie pracy dotarcie do punktu gastronomicznego i otrzymanie gorącego posiłku o wymaganych wartościach kalorycznych (określonych w § 2 ust. 1), bądź dostarcza pracownikowi produkty i udostępnia urządzenia, które umożliwiają ? w czasie pracy ? samodzielne przygotowanie przez pracownika gorącego dania. Należy raz jeszcze podkreślić, że te inne sposoby zapewnienia pracownikowi posiłku profilaktycznego nie zwalniają pracodawcy z wymogu, aby był on w formie dania gorącego.

 

Komentowanie zamknięte.